fb

Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI RODO

Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji celów statutowych Fundacji Wielojęzyczne dzieci, w tym w celu prowadzenia bieżącej ewidencji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielojęzyczne dzieci, z siedzibą we Wrocławiu, e-mail: multilingual.wroclaw@gmail.com
2. Odbiorcami danych osobowych są członkowie zarządu Fundacji, upoważnieni pracownicy i wolontariusze Fundacji i podmioty prawne, którym musimy przekazywać dane z mocy obowiązującego prawa w szczególności organy administracji państwowej i samorządowej.
3. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie przez Organizatora dla wewnętrznych potrzeb i nie będą przekazywane osobom trzecim, ani organizacjom międzynarodowym.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji działań statutowych Fundacji oraz przez okres wymagany dla celów ewidencyjnych i archiwizacyjnych zgodnie z odrębnymi ustawami prawa polskiego.
5. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których przekazanie jest dobrowolne, prawo do wycofania lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu takiego wycofania na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej na podany wyżej adres e-mail. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych mogę skontaktować się z administratorem danych poprzez adres e-mail: multilingual.wroclaw@gmail.com